Suočavanje sa prošlošću

Sve aktivnosti u okviru specifičnog cilja „suočavanje sa prošlošću“ usmeriće se na relevantne kosovske institucije i vladine organe zahtevajući razvoj nacionalnih strategija i politika osetljivih na žrtve, kao i politike koje se odnose na tranzicionu pravdu i proces pomirenja na Kosovu. Tek kada nacionalni zakonodavni okvir i vladini organi / institucije, na osećajan i pravičan način odgovore na potrebe svih kosovskih zajednica, žrtava nekadašnjih zločina svih etničkih pripadnosti, vladini akti će postati faktor koji će doprineti pomirenju na Kosovu. Predloženo posredovanje ima za cilj da ponudi vladi one informacije i uvide koji su preduslov za odgovorne i etnički osetljive vladine akte u procesu suočavanja sa prošlošću i pomirenja

Suočavanje sa budućnošću

Ove aktivnosti bave se rastućim pokretačima sukoba, odnosno onim nedostacima / uverenjima na Kosovu koji se povećavaju kako vreme prolazi, smanjujući kapacitet i spremnost kosovskih etničkih grupa da se priključe dinamici pomirenja. Takva investicija u budućnost Kosova će se boriti protiv jezičnih razlika, pokrenuti Dan kulturne različitosti na Kosovu i uključiti mlade lidere različitih etničkih grupa u promociju ovih vrednosti. To će omogućiti korisnicima, posebno omladinskim grupama na Kosovu da steknu bolji uvid u zajedničke kulturne vrednosti, u novu perspektivu istorije etničkog sukoba na Kosovu (lišeni nacionalističkih i populističkih zabluda), kao i da podignu svest o neophodnosti institucionalnog odgovora na jezičku barijeru na Kosovu. Svi navedeni faktori su od suštinske važnosti za budućnost etničkog suživota na Kosovu, raznolikost, kao i promociju etnički osetljivog i afirmativnog javnog diskursa (kroz učešće medija). Ove akcije kumulativno će povećati razumevanje i osetljivost pripadnika jedne zajednice na interese, poglede i potrebe drugih etničkih grupa na Kosovu, uklanjajući sukobljene etničke zablude i barijere.

Suočavanje sa sadašnjošću

Skup aktivnosti u okviru specifičnog cilja „suočavanje sa sadašnjošću“ teži da osigura aktivno uključivanje podređenih zajednica (žene, mladi) i profesionalnih grupa (novinara) u napore koji se bave trenutnim dominirajućim etničkim zabludama koje podstiču na sukob. To će se postići strukturalnim naporima u obeležavanju / adresiranju etničkih stereotipa, promociji kulturne raznolikosti, kao i promociji etnički osetljivog i afirmativnog javnog diskursa (kroz uključivanje medija). Ove akcije kumulativno će povećati razumevanje i osetljivost pripadnika jedne zajednice na interese, poglede i potrebe drugih etničkih grupa na Kosovu, uklanjajući sukobljene etničke zablude i barijere.

Partneri organizacije

Fond za humanitarno pravo

Fond za humanitarno pravo Kosova (FHP) je osnovan u Prištini u maju 1997. godine od strane poznate aktivistkinje za ljudska prava gospođe Nataše Kandić, a kao filijala Fonda za humanitarno pravo.

Artpolis

ARTPOLIS je nevladina organizacija sa sedištem na Kosovu koja promoviše kulturu, umetnost i multietnički suživot kroz društveni dijalog i upotrebu pozorišta kao sredtsva za promociju različitosti i društvenih promena.

AKTIV

Aktiv je osnovan u podeljenom gradu, Mitrovici. Od svog osnivanja 2009. godine, Aktiv je uspešno realizovao niz projekata i postao aktivan deo lokalnog civilnog društva.

Documenta

Centar za suočavanje sa prošlošću pokušava da ohrabri proces suočavanja sa prošlošću i uspostavljanje činjenične istine o ratu i da doprinese pomeranju diskusije sa nivoa spora oko činjenica (broju ubijenih i sl) ka dijalogu o interpretacijama.