Aktiv-1

Analiza trendova 2019: Stavovi srpske zajednice na Kosovu

Istraživanje je, u partnerstvu sa RTV Kim, sprovela NVO „Aktiv“. U periodu od 15. jula do 5. septembra ove godine ispitano je 540 ljudi: 270 sa severa i 270 južno od reke Ibar, sa fokusom na Sever Kosova, Gračanicu, Štrpce i Kosovsko Pomoravlje.

Dokument koji se nalazi pred vama je istraživanje koje veċ petu godinu zaredom sprovodi NVO AKTIV sa ciljem da identifikuje najvažnije stavove i percepcije srpske zajednice na Kosovu u vezi sa glavnim društvenim, ekonomskim, političkim i drugim procesima koji imaju direktan ili indirektan uticaj na njihov život. Dobijeni podaci vam pružaju uvid u efekte koje takvi procesi imaju po srpsku zajednicu na Kosovu, njene potrebe i prioritete i kao takvi predstavljaju vredan izvor informacija za kreiranje civilnih inicijativa ili strategija/politika na svim nivoima vlasti, koje za cilj imaju da odgovore na realne potrebe stanovništva.

Rezultati ovog istraživanja mogu i trebalo bi da postanu polazna osnova takvih napora, bez obzira da li su u pitanju razvojne inicijative, društveni dijalog, pa čak i politička rešenja nekih problema koji dugoročno optereċuju normalizovanje života na Kosovu.

Ceo dokument na srpskom jeziku možete preuzeti ovde:

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *