Srb

Reakcija

Priština, 08.07.2021

Fond za humanitarno pravo Kosovo i Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo izražavaju zabrinutost povodom nastale situacije u vezi povratka gđe Dragica Gašić u grad Đakovicu, a posebno povodom pravnih radnji koje je preduzela opština Đakovica.

Opština Đakovica je 6. jula 2021. godine podnela tužbu Osnovnom sudu u Đakovici, dok je predmet ove tužbe „Zahtev za poništenje ugovora o iznajmljivanju stana uz zahtev za privremene mere“. U isto vreme, opština Đakovica je zahtevala da se tuženoj dodeli privremeni pravni zastupnik pošto za istu nije poznato mesto stanovanja.

Smatramo da su ovakve radnje u suprotnosti sa zakonodavstvom na snazi i nisu u duhu Ustava Republike Kosovo, odnosno u suprotnosti su sa članom 156. istog, naslovljenog: „Izbeglice i Interno Raseljena Lica“, u kojem stoji da Republika Kosova promoviše i olakšava bezbedan i dostojanstven povratak izbeglica i interno raseljenih lica, i pomaže istima da povrate svoju imovinu i lične stvari. Gđa Gašić poseduje neophodnu dokumentaciju kojom se potvrđuje njeno pravo na korišćenje imovine, pravo koje joj je dodeljeno odlukom kosovske Agencije za verifikaciju imovine. Imajući za osnovu zahtev gđe Gašić, ova Agencija je 9. juna 2021. godine oslobodila njen stan udaljavajući porodicu koja je bila tu, a kako bi gđi Gašić omogućila povratak u taj stan.

Imajući u vidu da su radnje gđa Gašić bile u skladu sa postupkom za povratak, ne ugrožavajući ili rizikujući nijednu drugu osobu, smatramo da su nastala situacija, kao rezultat njenog dolaska, kao i preduzimanje pravnih radnji u suprotnosti sa demokratskim i multietničkim duhom države Republike Kosovo i ne doprinose procesu suočavanju sa prošlošću.

Stoga, pozivamo lokalne vlasti Đakovice da postupe u skladu sa Ustavom Republike Kosovo povlačeći njihovu tužbu protiv gđe Gašić i olakšavajući njen povratak i boravak u Đakovici.

#kcr#hlck#yihr#artpolis#ngoAktiv

HLCK - Saopstenje -06.07.2021

Saopštenje: Zoran Vukotić po drugi put osuđen za ratne zločine na Kosovu

Priština, 06.07.2021

Pretresno veće Posebnog odeljenja Osnovnog suda u Prištini (kojim je predsedavala sudija Valbona Musliu Selimaj1), 5. jula 2021. godine, okrivljenog Zorana Vukotića proglasilo je krivim za krivično delo seksualnog silovanja kao ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izreklo mu je kaznu zatvora od deset (10) godina.

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) redovno je pratio suđenje okrivljenom Vukotiću. Na osnovu praćenja suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, FHPK nalazi da je suđenje bilo pravično, nepristrasno i održano u razumnom roku. Presuda je proglašena nakon sedam (7) sudskih pretresa, na kojima je saslušano sedam (7) svedoka koje je predložilo tužilaštvo, među kojima i oštećena D.1.

Pretresno veće je utvrdilo da je okrivljeni Zoran Vukotić, kao pripadnik rezervne policijske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, dana 22. maja 1999. godine, kod groblja u Vučitrnu/Vushtrri, u saradnji sa srpskim vojnim, policijskim i paravojnim snagama okupio civilno albansko stanovništvo, koje je pre toga proterano iz svojih domova, naredivši im da sednu na zemlju i dok su bili u tom položaju, okrivljeni je sredstvom – drvenom palicom, počeo da ih udara u glavu i različite delove tela, i u saizvršilaštvu sa ostalim pripadnicima pomenute jedinice, odvaja mladiće, ukrcava ih u kamion i odvodi u nepoznatom pravcu, dok žene i starce primoravaju da čekaju u koloni ispred jedne dvospratne kuće, kako bi im navodno dali isprave, a kada je došao red na oštećenu D.1 okrivljeni je silom smestio u sobu te kuće na drugom spratu gde je bilo i drugih žena koje su bile obnažene i silovane od strane nekolicine policajaca, koju je okrivljeni nakon toga silovao u prisustvu tih žena i policajaca.

Od završetka oružanog sukoba na Kosovu, lokalno pravosuđe, uključujući međunarodne misije, podiglo je četiri (4) optužnice za silovanje kao ratni zločin nad civilnim stanovništvom, protiv pet (5) osoba. U tri (3) prethodne optužnice, okrivljeni su oslobođeni optužbi. Poslednju optužnicu protiv okrivljenog Zorana Vukotića Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo podiglo je 6. marta 2020. godine.2

Stranke imaju pravo žalbe na ovu presudu Apelacionom sudu Kosova.

———————————————————

1 Članovi pretresnog veća, sudije: Valon Kurtaj i Suzana Çerkini
2 Optužnicu je podigla specijalna tužiteljka, Drita Hajdari.