Theater Based Education with Peers

70630768_128089468568794_9200989295828008960_o

Artpolis – 20 – 22.09.2019

English

Theater Based Education with Peers

Youngsters from Kosovo, were part of a three-day training “Theater Based Education with Peers” held in Prizren during 20 – 22 September, 2019, organized by Art and Community Center – Artpolis within the Kosovo Coalition for Reconciliation – KCR, supported by the European Union in Kosovo.

“It was wonderful. My expectations are all fulfilled. I learned new things in acting. But, most of all I will remember the wonderful company of my peers. ”- among other things said the participant from North Mitrovica Marija Vukićevič.

Shqip

Edukimi i Bazuar në Teatër me bashkëmoshatarë/e

Të rinjtë dhe të rejat nga Kosova, ishin pjesë e trajnimit treditor “Edukimi i Bazuar në Teatër me bashkëmoshatarë/e” të mbajtur në Prizren gjatë datave 20 – 22 shtator, 2019, organizuar nga Qendra për Art dhe Komunitet – Artpolis në kuadër të Koalicionit të Kosovës për Pajtim – KKP, përkrahur nga Unioni Evropian në Kosovë.

“Ishte e mrekullueshme. Të gjitha pritshmëritë e mia janë përmbushur. Kam mësuar gjëra të reja sa i përket aktrimit. Më së shumti do ta kujtoj shoqërinë e mrekullueshme”, – ndër të tjera u shpreh pjesëmarrësja nga Mitrovica e Veriut, Marija Vukićevič.

Srpski

Vršnjačko pozorišno obrazovanje

Mladi sa Kosova bili su deo trodnevne obuke “Vršnjačko pozorišno obrazovanje”, održane u Prizrenu u periodu od 20 do 22. Septembra 2019 godine, organizovane od strane Centra za Umetnost i Zajedništvo – Artpolis, a u okviru Koalicije za Pomirenje na Kosovu (KPK), projekat je podržan od strane Evropske Unije na Kosovu.

“Bilo je predivno. Očekivanja su sva ispunjena. Naučila sam nove stvari što se tiče glume. Najviše ću pamtiti predivno druženje.” – između ostalog rekla je učesnica iz Severne Mitrovice, Marija Vukićević.

Share on facebook

Recent Articles