Alb

Ofrimi i mësimit të ndërsjellë të gjuhës: Përpjekje për një Udhërrëfys

Ofrimi i mësimit të ndërsjellë të gjuhës: Përpjekje për një Udhërrëfys

Ky punim adreson çështjen e hendekut ekzistues gjuhësor në mes të Shqiptarëve të Kosovës dhe Serbëve të Kosovës.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *