Manual on Transitional Justice Concepts, Mechanisms and Challenges

92571388_535945697332322_6426856080956981248_n

HLCK – 2019

English

Manual on Transitional Justice Concepts, Mechanisms and Challenges

The idea is for this manual to be a reference point for understanding what TJ is, what it involves, what its challenges and pitfalls are, and – most importantly – why it is crucial to deal with the past in post-conflict societies. By cataloguing the different instruments available, it hopes to show how they interact with one another and to evidence their complementarity.

The whole document in English you can download here

Shqip

Manual për Drejtësinë Tranzicionale- Konceptet, Mekanizmat dhe Sfidat

Qëllimi i këtij manuali është që të jetë pikë reference për të kuptuarit e asaj se çka është DT, çka përfshin ajo, cilat janë sfidat dhe grackat e saj dhe – edhe më e rëndësishme – përse është thellësisht e rëndësishme për të trajtuar të kaluarën në shoqëritë post-konfliktuale. Përmes katalogjizimit të instrumenteve të ndryshme në dispozicion, ajo shpreson për të treguar se si ato ndërveprojnë njëra me tjetrën si dhe për të dëshmuar karakterin e tyre komplementar.

Dokumentin e plotë në shqip mund ta shkarkoni këtu:

Srpski

Priručnik o tranzicionoj pravdi Koncepti, Mehanizmi i Izazovi

Ideja je da ovaj priručnik bude polazište za razumevanje onoga što TP predstavlja, stvari koje ona uključuje, onoga što su njeni izazovi I zamke, kao i – što je još važnije – zašto je od presudnog značaja baviti se prošlošću u postkonfliktnim društvima. Katalogizacijom različitih dostupnih instrumenata, priručnik će, nadamo se, pokazati njihovu međusobnu interakciju i dokazati njihovu komplementarnost.

Ceo dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde

Share on facebook

Recent Articles