Launching Conference – Kosovo Coalition for Reconciliation

70154885_115766053134469_1331477562982924288_o

HLCK – 11.07.2019

English

Launching Conference – Kosovo Coalition for Reconciliation

On 11th of July, 2019 at the Europe House in Pristina the Kosovo Coalition for Reconciliation – KCR officially launched, which consists of four organizations: “Humanitarian Law Centre Kosovo”/Prishtina, “Artpolis”/Prishtina, “Aktiv”/North Mitrovica and “Documenta”/Zagreb.

This coalition was created within the project “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” supported by the European Union. Kosovo’s citizens, even 20 years after the war, still have a lot of concerns and worries, questions that never get answered, insecurity, lack of proper welfare for all communities living in Kosovo. The coalition aims to engage the community while dealing with the past, present and the future towards reconciliation and promotion of cultural diversity in Kosovo.

“Reconciliation between different communities living in Kosovo should happen by building a common future within Kosovo” said among other things by one of the founders of this coalition. During the opening of the conference, Stergios Tragoudas of the EU office in Kosovo, said that the process of reconciliation is very challenging, but we have to learn from good practices of EU countries and the way they have dealt with such problems. Furthermore, he noted the importance of reconciliation for the European Union by stating that other EU countries have overcome this issue by cooperating with the citizens and government institutions.

At the launching conference of the Kosovo Coalition for Reconciliation, in addition to the EU official, Stergios Tragoudas, in front of the media and other participants at the conference also spoke: Bekim Blakaj – executive director of the Humanitarian Law Center Kosovo, Zana Hoxha – founder and director of NGO Artpolis and Miodrag Milićević – Executive Director of NGO – Aktiv, moderated by Kaltrin Shala – Project Manager. This launching conference was followed with a panel discussion “Reconciliation in Kosovo: Past, Present and Future – Discussion about the process of reconciliation in Kosovo, challenges and opportunities from the perspective of Media and Arts. Panelists were representatives of media, arts and academia: Adriatik Kelmendi – journalist, Besa Luci – journalist, Edis Galushi – journalist, Darko Dimitrijević – journalist, Alban Muja – artist. They all gave their point of view and examples of journalistic and artistic work, pointing out the differences and similarities of problem handling from different media in Kosovo and Serbia.

Shqip

Konferencë – Lansimi i Koalicionit të Kosovës për Pajtim

Me datën 11 korrik, 2019, në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë u lansua zyrtarisht Koalicioni i Kosovës për Pajtim – KKP i përbërë nga katër organizata “Fondi për të Drejtën Humanitare”/Prishtinë, “Artpolis”/Prishtinë, “Aktiv”/Mitrovica e Veriut dhe “Documenta”/Zagreb.

Ky koalicion është krijuar në kuadër të projektit “Transformimi i perceptimeve të konfliktit përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë” i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Qytetarët e Kosovës edhe 20 vite pas luftës ende kanë shumë brenga e shqetësime, pyetje që asnjëherë nuk marrin përgjigje, pasiguri, mungesë të mirëqenies së mirëfilltë e kjo vlen për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Koalicioni ka për qëllim angazhimin e komunitetit duke u fokusuar në të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen, si dhe arrijten e pajtimit dhe promovimin e diverzitetit kulturorë në Kosovë.

“Pajtimi ndërmjet etnive të ndryshme në Kosovë duhet të ndodhë përmes ndërtimit të një të ardhmeje të përbashkët brenda Kosovës” ndër të tjera u tha nga organizat themeluese të këtij kolaicioni. Në hapje të konferencës, zyrtari nga BE Stergios Tragoudas tha që procesi i pajtimit është mjaft sfidues, por që duhet ndjekur shembujt e shteteve anëtare të BE-së dhe mënyrën se si i kanë tejkaluar problemet. Për më tepër, ai e potencoi rëndësinë e pajtimit për BE-në, duke thënë se shtetet tjera anëtare i kanë trajtuar mosmarrëveshjet në bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet e ndryshme.

Në konferencën për lansimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim, përveç zyrtarit nga BE, Stergios Tragoudas, para mediave dhe pjesëmarrësve tjerë në konference, folën edhe: Bekim Blakaj – drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare, Zana Hoxha – themeluese dhe drejtoreshë e OJQ – Artpolis dhe Miodrag Milićević – drejtor ekzekutiv i OJQ – Aktiv, panel i moderuar nga Kaltrina Shala – Menaxhere e projektit. Lansimi i koalicionit u përcjell me një panel diskutimi “Pajtimi në Kosovë: E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja – Diskutim rreth procesit të pajtimit në Kosovë si dhe sifdat dhe mundësitë nga perspektiva e mediave dhe artit. Panelistë kanë qenë përfaqësues të mediave, artit dhe akademisë: Adriatik Kelmendi – gazetar, Besa Luci – gazetare, Edis Galushi – gazetar, Darko Dimitrijević – gazetar, Alban Muja – artist. Të gjithë dhanë pikëpamjet e tyre dhe shembuj nga puna gazetareske dhe artistike, duke vënë në pah dallimet dhe ngjashmëritë e trajtimeve të problemeve nga mediat e ndryshme në Kosovë e Serbi.

Srpski

Konferencija – Koalicija za pomirenje na Kosovu

U Evropskoj kući u Prištini 11. jula 2019. godine zvanično je počela sa radom Koalicija za pomirenje na Kosovu. Kolacija se sastoji od četiri organizacije Fond za humanitarno pravo Kosovo/Priština, Artpolis/Priština, Aktiv/Severna Mitrovica i Dokumenta/Zagreb.

Ova koalicija je kreirana u okviru projekta „Transformacija konfliktnih percepcija kroz povećanje građanskog i društvenog angažmana na Kosovu“, podržanog od strane Evropske unije. Građani Kosova i 20 godina nakon rata još uvek imaju mnogo pitanja i briga, pitanja na koja nikada nisu dobili odgovor, nesigurnosti, kao i nedostatka odgovarajuće dobrobiti za sve zajednice koje žive na Kosovu. Koalicija ima za cilj da uključi zajednice da se bave prošlošću, sadašnjošću i budućnošću vodeći ka pomirenju i promociji kulturne raznolikosti Kosova.

„Pomirenje između različitih zajednica koje žive na Kosovu trebalo bi da se dešava izgradnjom zajedničke budućnosti na Kosovu“, rekao je, između ostalog, jedan od osnivača ove koalicije. Tokom otvaranja konferencije, Stergios Tragoudas iz kancelarije EU na Kosovu, kazao je da je proces pomirenja veoma izazovan, ali da moramo da učimo iz dobrih praksi zemalja EU i načina na koji su oni rešili takve probleme. Osim toga, on je ukazao na važnost pomirenja za Evropsku uniju navodeći da su druge zemlje EU prevazišle ovo pitanje kroz saradnju sa građanima i vladinim institucijama. Na konferenciji koja je obeležila zvanični pocetak rada Koalicije za pomirenje na Kosovu, pored zvaničnika EU, Stergios Tragoudasa, a pored medija i drugih učesnika konferencije, govorili su i: Bekim Bljakaj, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Zana Hodža, osnivačica i direktorka NVO Artpolis i Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv. Događajem je moderirala Kaljtrina Šalja, rukovoditeljka projekta. Početak rada koalicije propraćen je panel diskusijom „Pomirenje na Kosovu: prošlost, sadašnjost i budućnost – diskusija o procesu pomirenja na Kosovu, izazovi i mogućnosti iz perspektive medija i umetnosti”. Panelisti su bili predstavnici medija, umetnosti i akademske zajednice: Adriatik Keljmendi, novinar, Besa Ljuci, novinarka, Edis Galuši, novinar, Darko Dimitrijević, novinar i Aljban Muja, umetnik. Svi su izneli svoja viđenja i primere novinarskog i umetničkog rada, ukazujući na razlike i sličnosti u rešavanju problema iz ugla različitih medija na Kosovu i u Srbiji.

Share on facebook

Recent Articles