HLC Kosovo annual report 2018: “War crimes: a discouraging transition”

92477047_1714107555395710_8915693344412139520_n

HLCK – 2019

English

HLC Kosovo annual report 2018: “War crimes: a discouraging transition”

Within the framework of the project “Monitoring Conflict-Related Crime Trials in Kosovo and Youth Inclusion in the Justice Sector“, the Humanitarian Law Centre Kosovo (HLC Kosovo) continued in 2018 to regularly monitor and analyse the most important trials, especially those for war crimes, which took place before the Kosovo courts. During the year, we continued to collect court documents from the trials that were monitored.

The report contains analyses of the criminal proceedings during the reporting period, as well as an analysis of certain appellate proceedings in cases where the sessions of appellate panels or the panels adjudicating on extraordinary legal remedies were closed to the public. The HLC Kosovo regularly monitored the earlier stages of criminal proceedings in all these cases.

Here you can download the whole document in English, Albanian, Serbian languages:

Shqip

Raporti vjetor i FDH Kosovë 2018: “Krimet e luftës: tranzicioni që nuk premton”

Në kuadër të projektit Monitorimi i gjykimeve të krimit të lidhura me konfliktin në Kosovë dhe përfshirja e rinisë në sektorin e drejtësisë, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) ka vazhduar edhe në vitin 2018-të me përcjelljen e rregullt dhe me analizën e gjykimeve më të rëndësishme, posaçërisht të atyre për krimet e luftës, të cilat janë zhvilluar para gjykatave kosovare. Gjatë vitit ka vazhduar edhe mbledhja e dokumentacionit gjyqësor nga gjykimet, të cilat janë përcjellë.

Raporti përmban analizat e procedurave penale në periudhën e raportimit si dhe analizën e procedurave të veçanta ankimore në lëndët në të cilat seancat e paneleve ankimore ose seancat e paneleve, që kanë vendosur sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike, nuk kanë qenë të hapura për publikun. FDH Kosovë në të gjitha këto lëndë të viteve të mëhershme rregullisht i ka përcjellë fazat e mëhershme të procedurave penale.

Srpski

Godišnji izveštaj FHP Kosovo za 2018: “Ratni zločini: tranzicija koja ne obećava”

U okviru projekta Praćenje suđenja za krivična dela u vezi sa sukobom na Kosovu i uključivanje mladih u sektor pravde, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) nastavio je i u 2018. godini sa redovnim praćenjem i analizom najvažnijih suđenja, posebno onih za ratne zločine, koja su se odvijala pred kosovskim sudovima.

Izveštaj sadrži analize krivičnih postupaka u izveštajnom periodu, kao i analizu pojedinih žalbenih postupaka u predmetima gde zasedanja žalbenih veća, ili zasedanja veća koja su odlučivala po vanrednim pravnim lekovima, nisu bila otvorena za javnost. FHP Kosovo je u svim ovim predmetima ranijih godina redovno pratio ranije faze krivičnih postupaka.

Share on facebook

Recent Articles