165666796_3788358144551736_9201205249914486707_n

FORUM FUTURE 2021 “GJUHA SI URË”

Një konferencë dy-ditore që do të mbahet në Qendrën e Energjisë Qytetare në Mitrovicën e Veriut më 30 dhe 31 Mars 2021.

Këtë herë ne adresojmë çështjen e hendekut gjuhësor ekzistues midis shqiptarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës. Kjo pengon ndërveprimet ndëretnike dhe ndikon negativisht në marrëdhëniet, në fund të fundit duke parandaluar anëtarët e të dy komuniteteve, në veçanti të segmenteve të tyre më të rinj, të angazhohen me njëri-tjetrin në krijimin e një shoqërie vërtet multietnike dhe shumëgjuhëshe.

Qëllimi i konferencës do të jetë ofrimi i diskutimit publik dhe të hapur për trajtimin e së kaluarës, marrëdhëniet e tanishme dhe të ardhshme midis serbëve dhe shqiptarëve.

Njëzetedy vjet pas konfliktit, shqiptarët dhe serbët në Kosovë mbeten poltikisht dhe socialisht të ndarë nga njëri-tjetri dhe nuk ka ndjesi për një të ardhme apo qëllime të përbashkëta midis këtyre dy grupeve. Shoqëria Civile e Kosovës, në ndjekje të objektivave të veta, shpesh neglizhon procesin e pajtimit.

Investimi në të ardhmen kërkon investime në dialog të hapur dhe të ndershëm, me pjesëmarrjen e ekspertëve përkatës, sociologëve, etnologëve, historianëve, përfaqësuesve politikë, drejtuesve të komunitetit dhe individëve të tjerë me kredencialitete të mjaftueshme për të ndikuar në perceptimin e publikut.
 

Agjenda, 30 Mars

10:00 – 10:10   Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:10 – 10:30   Fjalët Hyrëse  

10:30 – 11:30   Panel Diskutimi 1: Gjuha në sistemin arsimor si të arrini atje dhe cilat hapa duhen?

Mungesa e mësimit të ndërsjellë të gjuhës në arsimin zyrtar është identifikuar prej kohësh si një nga reformat kryesore që duhet të ndërmerren për të zvogëluar distancën gjithnjë në rritje midis dy komuniteteve.

Panelistët:

Xhavit Rexhaj, Ish zëvendës Ministër i Arsimit dhe Shkencës

Nora Bezera, pedagoge në Departamentin e Albanologjisë në Universitetin e Beogradit,

Veljko Samardžić, drejtor Ekzekutiv, Qendra për iniciativa sociale. Projekti Voc-Up.

Linku për ndjekjen e Panelit të Diskutimit 1 përmes platformës Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87283180966

11:30 – 12:00   Pauza e kafes

12:00 – 13:00   Panel Diskutimi 2: Modeli i arsimit dygjuhësor i aplikuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Prezantimi i modelit për arsimin ndërkulturor i zbatuar në Republikën e Maqedonisë Veriore si model i arsimit që mundëson integrimin e suksesshëm të nxënësve, prindërve dhe mësuesve nga bashkësi të ndryshme etnike përmes një procesi modern të edukimit.

Panelistët:

Veton Zekolli, drejtori Ekzekutiv i Nansen Dialogue Center Shkup.

Biljana Krsteska-Papić, menaxher i Qendrës së Trajnimit në Nansen Dialogue Center

Sonan Bilal, menaxher i Projektit Nansen Dialogue Training Center Skopje

Sunčica Milenković, mësues nga shkolla fillore në Jasenovik, Novo Brdo. Pjesëmarrës në trajnimin për arsimin ndërkulturor dhe dygjuhësor.

Linku për ndjekjen e Panelit të Diskutimit 2 përmes platformës Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89998216792

13:00 – 13:20   Fjalët përmbyllëse të ditës së parë

13:20 – 15:00   Koktej rasti

Agjenda 31 Mars

10:00 – 10:10   Regjistrimi i pjesëmarrësve

10:10 – 10:30   Fjalët Hyrëse    

10:30 – 11:30   Panel Diskutimi 3: “Dygjuhësia zyrtare në Kosovë – kushtet kryesore dhe sfidat”

Ne do të shqyrtojmë gjetjet kryesore dhe rekomandimet e punimit hulumtues “Dygjuhësia zyrtare në Kosovë – kushtet kryesore dhe sfidat”. Punimi heton mangësitë kryesore ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave gjuhësore në Kosovë dhe propozon sugjerime të politikave për përmirësimin e tyre.

Panelistët:

Ognjen Gogić- Menaxher i Projekteve OJQ Aktiv

Ivan Spasojević- Jurist Gjykata Themelore në Mitrovicë

Ben Murgatroyd- Hulumtues i Politikave

Linku për ndjekjen e Panelit të Diskutimit 3 përmes platformës Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89805403451

11:30 – 12:00   Pauza e kafes

12:00 – 13:00   Panel Diskutimi 4: Rinia dhe hendeku gjuhësor.

Njohuritë e ndërsjella të gjuhës shqipe dhe serbe kanë qenë në rënie në të dy komunitetet, veçanërisht në mesin e brezave të rinj. Si ndikon kjo në brezat e rinj?

Panelistët:

Gentian Krasniqi- Aktivist Rinor, Check In

Besa Bllacaku- Aktiviste Rinore, Youth Task Force

Anesa Čolaković- Aktiviste, Peace4Development

Petar Đorđević- Aktivist Rinor, Young Gracanica

Linku për ndjekjen e Panelit të Diskutimit 4 përmes platformës Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/81363566527

13:00 – 13:15   Fjalët përmbyllëse

13:15 – 15:00   Koktej rasti     

Do të ofrohen përkthime në anglisht, serbisht dhe shqip.                

Shënim: Numri i shikuesve të drejtpërdrejtë është i kufizuar për shkak të situatës pandemike, nëse dëshironi të jeni në audiencë, ju lutemi regjistrohuni në panelin për të cilin jeni të interesuar përmes emailit: applications@ngoaktiv.org

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *