Training on dealing with the past programming for KCR, preparation of principles and strategies

Prizren 5 (1)

Aktiv – April 12, 2019 – April 15, 2019

English

NGO AKTIV organised in-house training for Kosovo based partners, training was facilitated and carried out by Documenta. Training was organized in Prizren, 12-15 of April 2019.

All members of coalition were represented by senior management and project implementation staff. Training included; establishing core values, objectives and strategies for KCR, overview of selected best practices in Post – Yugoslav countries, detailed analysis of internal capacities and organization challenges.

The training helped building the Kosovo Coalition for Reconciliation and was used to prepare internal documents of the coalition, this documents will be finalized by Dokumenta and presented to other members of coalition.

“Training on dealing with the past programming for KCR” was financed by EU within the project “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” in partnership to Artpolis with Humanitarian Law Center Kosovo – HLCK, Aktiv and Dokumenta.

Sprski

Trening o suočavanju  sa prošlošću, programiranjem za KCR, priprema principa i strategija

NVO AKTIV je organizovao internu obuku za partnere sa Kosova, a Documenta je vodila i sprovela obuku. Trening je organizovan u Prizrenu od 12. do 15. aprila 2019. godine.

Sve članove koalicije predstavljalo je više rukovodstvo i osoblje za sprovođenje projekata. Obuka je uključila; utvrđivanje osnovnih vrednosti, ciljeva i strategija za KCR, pregled I odabir najboljih praksi u bivsim Jugoslovenskim zemljama, detaljnu analizu unutrašnjih kapaciteta i izazova organizacije.

Obuka je pomogla izgradnju Kosovske Koalicije za Pomirenje i iskorišćena je za pripremu internih dokumenata koalicije, NVO Dokumenta će dokumente doraditi i predstaviti ostalim članovima koalicije.

Shqip

Trajnim për trajtimin e së kaluarës, programi për KCR, përgatitjen e parimeve dhe strategjive

OJQ AKTIV organizoi trajnimin për partnerë nga Kosova përderisa Documenta e udhëheqi dhe facilitoi trajnimin. Trajnimi u organizua në Prizren nga 12 deri në 15 Prill 2019.

Të gjithë anëtarët e koalicionit u përfaqësuan nga stafi i menaxhmentit të lartë dhe zbatimit të projektit. Trajnimi përfshiu; identifikimin e vlerave themelore, objektivat dhe strategjitë për KCR, përmbledhje e praktikave më të mira të zgjedhura në vendet post-Jugosllave, analiza e hollësishme e kapaciteteve të brendshme dhe sfidat e organizatës.

Trajnimi ndihmoi në ndërtimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim dhe u përdor për të përgatitur dokumente të brendshme të koalicionit, të cilat do të përfundohen nga Dokumenta dhe do t’i prezantohen anëtarëve të tjerë të koalicionit.

“Trajnimi për progamimin e KCR-së duke trajtuar të kaluarën” u financua nga BE në kuadër të projektit “Transformimi i përceptimeve konfliktuale nëpërmjet rritjes së angazhimit të shoqërisë civile dhe të komunitetit në Kosovë”, në partneritet të Artpolis me Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë  -FDHK, Aktiv dhe Dokumenta.

Share on facebook

Recent Articles