An overview of war crime trials in Kosovo in the period 1999-2018

92210075_646985402763918_445637903893135360_n

HLCK – 2019

English

An overview of war crime trials in Kosovo in the period 1999-2018

The overview of war crimes trials that have been taking place in Kosovo since 1999 has been published in three languages. It will not only serve as a guide, but will represent a very useful and reliable source of information about these trials. It has been compiled on the basis of court documents in possession of the HLC Kosovo, as well as the experience gained while monitoring these trials, as well as the systematic analysis of the criminal proceedings the HLC Kosovo continuously monitored.

The overview of war crimes trials will serve as an important source of information to local judges and prosecutors in Kosovo who have taken over from EULEX the competences to prosecute war crimes charges. Moreover, for the first time, the media will have a complete insight into these cases that have been chronologically presented as per the date of the indictment.

The overview of war crimes trials will also be of great use to professionals, students, professors, as well as scientists in Kosovo and abroad, particularly to those who will focus on the impact of international missions on the establishment and development of the judicial system and the strengthening of rule of law in Kosovo.

You can download the whole document in English, Albanian and Serbian languages here:

Shqip

Pasqyrë e gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë 1999-2018

Pasqyra e gjykimeve për krimet e luftës, të cilat janë zhvilluar në Kosovë prej vitit 1999 është shtypur në tri gjuhë. Ajo jo vetëm që do të shërbejë si udhëzim, por do të përbëjë një burim shumë të dobishëm dhe të besueshëm të informatave mbi këto gjykime, që është hartuar në bazë të dokumentacionit gjyqësor, të cilin e posedon FDH Kosovë, por edhe në përvojat nga përcjellja e këtyre gjykimeve si dhe analizat sistematike të procedurave penale, të cilat FDH Kosovë në mënyrë të vazhdueshme i ka përcjellë.

Pasqyra e gjykimeve për krime të luftës do të përbëjë një burim të rëndësishëm për gjyqtarët dhe për prokurorët vendorë në Kosovë, që prej EULEX-it i kanë marrë kompetencat për procesimin e gjykimeve për krime të luftës. Po ashtu, mediat, për herë të parë do të kenë një pasqyrë komplete në këto lëndë, të paraqitura në mënyrë kronologjike sipas datës së ngritjes së aktakuzës.

Pasqyra e gjykimeve për krime te luftës do të jetë e një dobie të madhe edhe për publikun profesional, studentët, profesorët si dhe për punëtorët shkencorë në Kosovë, si edhe më gjerë, posaçërisht për ata që do të fokusohen në ndikimin e misioneve ndërkombëtare në vendosjen dhe zhvillimin e sistemit të gjyqësorit, por edhe në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.

Srpski

Pregled suđenja za ratne zločine na Kosovu 1999-2018.

Pregled suđenja za ratne zločine koja su se odvijala na Kosovu od 1999. godine je štampan na tri jezika. On ne samo da će služiti kao uputstvo, već će predstavljati veoma koristan i pouzdan izvor informacija o ovim suđenjima, koji je sačinjen na osnovu sudske dokumentacije koju poseduje FHP Kosovo, ali i iskustava sa praćenja ovih suđenja, kao i sistematske analize krivičnih postupaka koje je FHP Kosovo kontinuirano pratio.

Pregled suđenja za ratne zločine predstavljaće važan izvor informacija za domaće sudije i tužioce na Kosovu, koji su od EULEX-a preuzeli nadležnost za procesuiranje suđenja za ratne zločine. Takođe, mediji će po prvi put imati kompletan uvid u ove predmete, hronološki predstavljene po datumu podizanja optužnice.

Pregled suđenja za ratne zločine će biti od velike koristi i za profesionalnu publiku, studente, profesore, kao i za naučne radnike na Kosovu ali i šire, posebno za one koji se budu fokusirali na uticaj međunarodnih misija na uspostavljanje i razvoj pravosudnog sistema, ali i na jačanje vladavine prava na Kosovu.

Share on facebook

Recent Articles