Peer to peer ALB1024_1

PEER-TO-PEER – Ngjarje kulturore

Bazuar në logjikën e drejtpërdrejtë, programimi i qasjes People-to-People (P2P) përpiqet të krijojë mundësi për një sërë ndërveprimesh midis grupeve konfliktuale në mënyrë që të promovojë mirëkuptimin, besimin, ndjeshmërinë e ndërsjellë dhe lidhjet elastike shoqërore.

Aktivitetet janë krijuar për të ndjekur logjikën lineare të programit P2P: kuptimi – vlerësimi – bashkëpunimi, duke krijuar kështu marrëdhënie shkaktare midis interesave të përfituesve dhe objektivave të ndërhyrjes.  


Për më shumë rreth aktiviteteve klikoni në këtë link: 

Movie screening Renion poster_page-0001

REUNION – Shfaqje e filmit

REUNION – Shfaqje e filmitFilm dokumentar nga:  Jon Haukeland,  e prezantuar me 22 October, 2020,  Mitrovica Social Club

OJQ Aktiv organizoi një shfaqje të dokumentarit Reunion, pjesëmarrësit në shfaqje ishin të rinj nga komunitetet serbe dhe shqiptare.

Steinar Bryn nga Akademia Nansen në Lillehammer, i cili është një nga pjesëmarrësit në film, iu drejtua audiencës përmes transmetimit të drejtpërdrejtë nga Norvegjia si një hyrje e filmit.

Filmi i regjisorit Jon Haukeland bazohet në dokumentarin e mëparshëm Para se bombat të bien (Before the bombs fell) të vitit 1999, i cili flet për një grup studentësh serbë dhe shqiptarë nga Kosova që u takuan pak para luftës në Kosovë. Dhjetë vite më vonë, pjesëmarrësit u takuan përsëri që për herë të parë të shikojnë filmin për veten e tyre. Nxitë një proces psikologjik si tek fituesit, ashtu edhe te humbësit e luftës. Ata që ishin viktima më parë mund të duket se kanë marrë rolin e shtypësve.

Shfaqja shërbeu si baza e një diskutimi interesant që u zhvillua pas filmit.

Aktiv

Thirrje publike për grupe studentore/rinore për të marrë pjesë në një iniciativë thelbësore të bashkëpunimit rinor

“Trajtoni stereotipat ekzistuese dhe paragjykimet në Kosovë”

OJQ AKTIV fton të gjithë grupet studentore/rinore të të gjitha përkatësive etnike të propozojnë iniciativa të bashkëpunimit rinor që do të mbështeten përmes projektit Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe komunitetit në Kosovë dhe do të zbatohen nga grupet studentore/rinore.

Brenda kornizës së projektit, dhe pas prodhimit të Indeksit të Stereotipave Etnike në Kosovë (një rekord i konsoliduar i karakteristikave të dokumentuara stereotipike që ndikojnë në marrëdhëniet etnike në Kosovë) studentëve do t’u ofrohet mundësia për të propozuar dhe zbatuar aktivitete bazuar në problemet e identifikuara nga studimi.

Studentët janë të ftuar të propozojnë iniciativa thelbësore të bashkëpunimit rinor (deri në 3) që do të mbështeten përmes këtij projekti dhe do të zbatohen nga studentë, të rinjtë dhe anëtarë të Koalicionit të Kosovës për Pajtim (KKP)

Do të përzgjidhen iniciativat më të mira të cilat do të mbështeten me një grant deri në 5,000 EUR.  Kjo iniciativë do të zbatohet nga KKP në bashkëpunim të ngushtë me grupet studentore/rinore.

Llojet e aktiviteteve që mund të mbështeten nga kjo thirrje janë si në vijim:

 • Projektet lokale të ngritjes së kapaciteteve dhe ndërgjegjësimit që mbështesin/inkurajojnë pjesëmarrjen e të rinjve në monitorimin e reformave, në promovimin e sundimit të ligjit dhe vlerave të BE-së;
 • Dialogu civil me palët lokale të interesit;
 • Organizimi i ngjarjeve publike lokale, debateve, punëtorive, seminareve, vizitave studimore;
 • Realizimi i hulumtimeve dhe sondazheve lokale të opinionit publik;
 • Ngjarje që promovojnë pjesëmarrjen e të rinjve – ekspozita, materiale filmike/video ose aktivitete të tjera të ngjashme;
 • Ngjarjet dhe aktivitetet avokuese;
 • Aktivitete të tjera që mbështesin bashkëpunimin dhe pajtimin ndëretnik.

Llojet e aktiviteteve në vijim nuk do të mbështeten:

 • Çdo aktivitet që zhvillohet jashtë Kosovës;
 • Aktivitete që përfshijnë ose kryesisht përfshijnë sponsorizime individuale për pjesëmarrje në punëtori, seminare, konferenca dhe kongrese;
 • Aktivitete që përfshijnë ose kryesisht përfshijnë bursa individuale për studime ose kurse trajnimi;
 • Aktivitetet e përqendruara në aktivitetet e ndërtimit, blerjen e pajisjeve dhe blerjen dhe/ose rinovimin e ndërtesave ose zyrave;
 • Aktivitete që synojnë mbledhjen e donacioneve bamirëse ose iniciativa të tjera të ngjashme fitimprurëse;

Procedura e aplikimit

Të gjitha propozimet e iniciativës duhet të përfshijnë:

1) Një përshkrim të aplikantit (një ose më shumë), përfshirë informacionin bazë (CV-të e të gjithë aplikantëve), një letër të shkurtër motivuese dhe një kopje të letërnjoftimit të Kosovës;

2) Një përmbledhje të projektit, duke përfshirë:

 • Përfituesit e drejtpërdrejtë.
 • Aktivitetet e projektit
 • Rezultatet e pritshme

3) Një përmbledhje të shkurtër (dy deri në tre fjali) të shpenzimeve të vlerësuara nga aktivitetet.)

Ju lutemi të plotësoni formularin e aplikimit të bashkëlidhur kësaj thirrjeje.

KKP do të mbështesë dhe zbatojë një numër të kufizuar të iniciativave (3) me kohëzgjatje deri në dy (2) muaj dhe me një buxhet maksimal prej 5,000 Euro.

Afati i fundit për dorëzimin e projekt propozimeve është 30.10.2020.

Aplikimet duhet të dorëzohen në:

applications@ngoaktiv.org

Për informata shtesë mund të kontaktoni në e-mail aleksandar.rapajic@ngoaktiv.org ose duke telefonuar +381638050423 dhe + 38349232607.

Sinqerisht,

OJQ AKTIV

alb

Thirrje për punë praktike në Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) i fton të gjithë studentët (të vitit të tretë dhe të katërt të studimeve) të Universitetit të Prishtinës, Fakultetit Juridik (publik dhe kolegjeve private), që të aplikojnë për punën praktike në monitorimin e gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë. Kohëzgjatja e praktikës do të jetë prej tre (3) deri në gjashtë (6) muaj.

Gjatë periudhës së praktikës, studentë do të kenë mundësi që të marrin pjesë dhe të monitorojnë seancat për krimet e luftës në Kosovë pranë gjykatave të Kosovës, si dhe të mësojnë më shumë për proceset e drejtësisë tranzicionale për gjatë punës në FDH Kosovë.

Ky aktivitet është pjesë e një projekti të gjerë “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” i implementuar nga Kosovo Coalition for Reconciliation (KCR), projekti financohet nga Zyra e Unionit Evropian në Kosovë, si dhe projektit: “Monitoring Conflict Related Crime Trials in Kosovo and the Inclusion of the Youth in the Justice” i financuar nga AmbasadaBritanike në Prishtinë.

FDH Kosovë do t’i mbulon shpenzimet e studentëve të cilët do të angazhohen në monitorimin e këtyre seancave gjyqësore.

Dokumentet e nevojshme:

CV

Letër motivuese

Çertifikata e notave

Si të aplikoj:

Studentë të interesuar duhet t’i dërgojnë dokumente e kërkuara në office@hlc-kosovo.org.

Vetëm studentë të përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Studentët duhet të jenë në vitin e tretë ose të katërt të studimeve bachelor në Fakultetin Juridik, megjithatë studentët në vitin e fundit të studimeve të cilët janë profilizuar në drejtimin penal dhe të drejtës ndërkombëtare do të kenë përparësi;

Studenti/ja duhet t’i ketë përfunduar provimet në të drejtën penale dhe procedurën penale;

Nota mesatare duhet të jetë mbi 7.5;

Njohja e gjuhës serbe është një përparësi;

Studentët të cilët deri më sot nuk kanë kryer ndonjë punë praktike, si dhe studentë nga komunitete të ndryshme që jetojnë në Kosovë inkurajohen që të aplikojnë.

Nëse keni ndonjë pyetje, jeni të mirëseardhur që ti drejtoheni Amer Alija përmes amer@hlc-kosovo.org.

Afati i fundit për paraqitjen e aplikacioneve është 05 nëntor 2020.

(c)MEDDY-

Pjesa e parë e Shkollës Pranverore Feministe 2020

28,29,30.09-01.10.2020

Nga data 28 shtator – 01 tetor 2020, u mbajt pjesa e parë e shkollës pranverore feministë, në Prishtinë me pjesëmarrëset, gra të reja nga Kosova dhe Serbia. Si çdo vit, Shkolla Pranverore Feministe ofroi një hapësirë ​​për gratë e reja që të bashkohen dhe të krijojnë një vizion të përbashkët për lëvizjen feministe në Kosovë dhe Serbi për të luftuar ndikime negative si pasojë e sistemeve patriarkale, dhe të gjitha sistemet që promovojnë luftëra, urrejtje, racizëm, diskriminin, etj. E organizuar me një modalitet më ndryshe se vitet tjera, sivjet, për shkak të mbrojtjes nga Covid-19, gratë e reja nga Serbia nuk kanë udhëtuar në Kosovë, por nga distanca, përmes platformës digjitale kanë komunikuar me gratë e reja nga Kosova. Brenda 4 ditëve, sa zgjati shkolla, të gjithë mësuan shumë gjëra të reja, ku solidariteti dhe fuqizimi ishin fjalët kyçe që u përdorën në këtë punëtori.I falenderojmë për ligjëratat dhe diskutimet e tyre: përfaqësuesen speciale nga BE Reyes Charle Cuellar, prof.Vjollca Krasniqin dhe aktivistet Xhejrane Lokaj, Jeta Krasniqi, Valdete Idrizin, Tijana Simic LaValley, Yllka Soben, Kaltrina Shalen dhe Zana Hoxhën. Projekti “Gratë e reja ndërtojnë paqen në Kosovë dhe Sërbi” implementohet në bashkëpunim me Artpolis-Qendr për Art dhe Komunitet dhe Alternativni Centar za Devojke ndërsa përkrahet nga Unioni Evropian në Kosovë dhe Kvinna till Kvinna.

SSTJ2020-ALB-1

Thirrje për aplikim për shkollën mbi drejtësinë tranzicionale

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, në kuadër të projektit “Transformimi i perceptimeve konfliktuale përmes rritjes së përfshirjes së qytetarëve dhe komuniteteve në Kosovë” organizon Shkollën mbi Drejtësinë Tranzicionale. Ftohen të aplikojnë të gjithë të interesuar të moshës 18-25 vjeç, të cilët kanë interesim për të mësuar për Drejtësi Tranzicionale dhe të takojnë të rinjtë të tjerë. Shkolla do të mbahet mes datave 9 -13 nentor 2020.
Për t’u bërë pjesë e kësaj shkolle mund të aplikoni duke e plotësuar këtë formular. https://bit.ly/3jCvI3Q

Në këtë shkollë do të shtjellohen tema lidhur me instrumentet e ballafaqimit me të kaluarën, respektivisht me shtyllat e drejtësisë tranzicionale si: gjykimet për krime lufte, komisionet e së vërtetës, reparacionet dhe reformat institucionale.
Si aktivitete shtesë, pjesëmarrësit. do të njihen më afër me punën e FDH Kosovë, Qendrën e Dokumentimit – Kosovë dhe do të kenë mundësi t’i shkëmbejnë mendimet me ekspertë ndërkombëtarë dhe rajonal të drejtësisë tranzicionale.

Data e fundit për aplikim: 18 Tetor 2020
Të gjitha shpenzimet në lidhje me Shkollën i bartë organizatori.
Përkthimi simulant në gjuhën shqipe dhe serbe do të jetë i siguruar.