Prizren 5 (1)

Training on dealing with the past programming for KCR, preparation of principles and strategies

Aktiv – April 12, 2019 – April 15, 2019

English

NGO AKTIV organised in-house training for Kosovo based partners, training was facilitated and carried out by Documenta. Training was organized in Prizren, 12-15 of April 2019.

All members of coalition were represented by senior management and project implementation staff. Training included; establishing core values, objectives and strategies for KCR, overview of selected best practices in Post – Yugoslav countries, detailed analysis of internal capacities and organization challenges.

The training helped building the Kosovo Coalition for Reconciliation and was used to prepare internal documents of the coalition, this documents will be finalized by Dokumenta and presented to other members of coalition.

“Training on dealing with the past programming for KCR” was financed by EU within the project “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” in partnership to Artpolis with Humanitarian Law Center Kosovo – HLCK, Aktiv and Dokumenta.

Sprski

Trening o suočavanju  sa prošlošću, programiranjem za KCR, priprema principa i strategija

NVO AKTIV je organizovao internu obuku za partnere sa Kosova, a Documenta je vodila i sprovela obuku. Trening je organizovan u Prizrenu od 12. do 15. aprila 2019. godine.

Sve članove koalicije predstavljalo je više rukovodstvo i osoblje za sprovođenje projekata. Obuka je uključila; utvrđivanje osnovnih vrednosti, ciljeva i strategija za KCR, pregled I odabir najboljih praksi u bivsim Jugoslovenskim zemljama, detaljnu analizu unutrašnjih kapaciteta i izazova organizacije.

Obuka je pomogla izgradnju Kosovske Koalicije za Pomirenje i iskorišćena je za pripremu internih dokumenata koalicije, NVO Dokumenta će dokumente doraditi i predstaviti ostalim članovima koalicije.

Shqip

Trajnim për trajtimin e së kaluarës, programi për KCR, përgatitjen e parimeve dhe strategjive

OJQ AKTIV organizoi trajnimin për partnerë nga Kosova përderisa Documenta e udhëheqi dhe facilitoi trajnimin. Trajnimi u organizua në Prizren nga 12 deri në 15 Prill 2019.

Të gjithë anëtarët e koalicionit u përfaqësuan nga stafi i menaxhmentit të lartë dhe zbatimit të projektit. Trajnimi përfshiu; identifikimin e vlerave themelore, objektivat dhe strategjitë për KCR, përmbledhje e praktikave më të mira të zgjedhura në vendet post-Jugosllave, analiza e hollësishme e kapaciteteve të brendshme dhe sfidat e organizatës.

Trajnimi ndihmoi në ndërtimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim dhe u përdor për të përgatitur dokumente të brendshme të koalicionit, të cilat do të përfundohen nga Dokumenta dhe do t’i prezantohen anëtarëve të tjerë të koalicionit.

“Trajnimi për progamimin e KCR-së duke trajtuar të kaluarën” u financua nga BE në kuadër të projektit “Transformimi i përceptimeve konfliktuale nëpërmjet rritjes së angazhimit të shoqërisë civile dhe të komunitetit në Kosovë”, në partneritet të Artpolis me Fondin për të Drejtën Humanitare Kosovë  -FDHK, Aktiv dhe Dokumenta.

70154885_115766053134469_1331477562982924288_o

Launching Conference – Kosovo Coalition for Reconciliation

HLCK – 11.07.2019

English

Launching Conference – Kosovo Coalition for Reconciliation

On 11th of July, 2019 at the Europe House in Pristina the Kosovo Coalition for Reconciliation – KCR officially launched, which consists of four organizations: “Humanitarian Law Centre Kosovo”/Prishtina, “Artpolis”/Prishtina, “Aktiv”/North Mitrovica and “Documenta”/Zagreb.

This coalition was created within the project “Transforming conflicting perceptions through increased civic and community engagement in Kosovo” supported by the European Union. Kosovo’s citizens, even 20 years after the war, still have a lot of concerns and worries, questions that never get answered, insecurity, lack of proper welfare for all communities living in Kosovo. The coalition aims to engage the community while dealing with the past, present and the future towards reconciliation and promotion of cultural diversity in Kosovo.

“Reconciliation between different communities living in Kosovo should happen by building a common future within Kosovo” said among other things by one of the founders of this coalition. During the opening of the conference, Stergios Tragoudas of the EU office in Kosovo, said that the process of reconciliation is very challenging, but we have to learn from good practices of EU countries and the way they have dealt with such problems. Furthermore, he noted the importance of reconciliation for the European Union by stating that other EU countries have overcome this issue by cooperating with the citizens and government institutions.

At the launching conference of the Kosovo Coalition for Reconciliation, in addition to the EU official, Stergios Tragoudas, in front of the media and other participants at the conference also spoke: Bekim Blakaj – executive director of the Humanitarian Law Center Kosovo, Zana Hoxha – founder and director of NGO Artpolis and Miodrag Milićević – Executive Director of NGO – Aktiv, moderated by Kaltrin Shala – Project Manager. This launching conference was followed with a panel discussion “Reconciliation in Kosovo: Past, Present and Future – Discussion about the process of reconciliation in Kosovo, challenges and opportunities from the perspective of Media and Arts. Panelists were representatives of media, arts and academia: Adriatik Kelmendi – journalist, Besa Luci – journalist, Edis Galushi – journalist, Darko Dimitrijević – journalist, Alban Muja – artist. They all gave their point of view and examples of journalistic and artistic work, pointing out the differences and similarities of problem handling from different media in Kosovo and Serbia.

Shqip

Konferencë – Lansimi i Koalicionit të Kosovës për Pajtim

Me datën 11 korrik, 2019, në Shtëpinë e Evropës në Prishtinë u lansua zyrtarisht Koalicioni i Kosovës për Pajtim – KKP i përbërë nga katër organizata “Fondi për të Drejtën Humanitare”/Prishtinë, “Artpolis”/Prishtinë, “Aktiv”/Mitrovica e Veriut dhe “Documenta”/Zagreb.

Ky koalicion është krijuar në kuadër të projektit “Transformimi i perceptimeve të konfliktit përmes rritjes së angazhimit qytetar dhe të komunitetit në Kosovë” i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Qytetarët e Kosovës edhe 20 vite pas luftës ende kanë shumë brenga e shqetësime, pyetje që asnjëherë nuk marrin përgjigje, pasiguri, mungesë të mirëqenies së mirëfilltë e kjo vlen për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë. Koalicioni ka për qëllim angazhimin e komunitetit duke u fokusuar në të kaluarën, tashmen dhe të ardhmen, si dhe arrijten e pajtimit dhe promovimin e diverzitetit kulturorë në Kosovë.

“Pajtimi ndërmjet etnive të ndryshme në Kosovë duhet të ndodhë përmes ndërtimit të një të ardhmeje të përbashkët brenda Kosovës” ndër të tjera u tha nga organizat themeluese të këtij kolaicioni. Në hapje të konferencës, zyrtari nga BE Stergios Tragoudas tha që procesi i pajtimit është mjaft sfidues, por që duhet ndjekur shembujt e shteteve anëtare të BE-së dhe mënyrën se si i kanë tejkaluar problemet. Për më tepër, ai e potencoi rëndësinë e pajtimit për BE-në, duke thënë se shtetet tjera anëtare i kanë trajtuar mosmarrëveshjet në bashkëpunim me qytetarët dhe institucionet e ndryshme.

Në konferencën për lansimin e Koalicionit të Kosovës për Pajtim, përveç zyrtarit nga BE, Stergios Tragoudas, para mediave dhe pjesëmarrësve tjerë në konference, folën edhe: Bekim Blakaj – drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare, Zana Hoxha – themeluese dhe drejtoreshë e OJQ – Artpolis dhe Miodrag Milićević – drejtor ekzekutiv i OJQ – Aktiv, panel i moderuar nga Kaltrina Shala – Menaxhere e projektit. Lansimi i koalicionit u përcjell me një panel diskutimi “Pajtimi në Kosovë: E kaluara, e tashmja dhe e ardhmja – Diskutim rreth procesit të pajtimit në Kosovë si dhe sifdat dhe mundësitë nga perspektiva e mediave dhe artit. Panelistë kanë qenë përfaqësues të mediave, artit dhe akademisë: Adriatik Kelmendi – gazetar, Besa Luci – gazetare, Edis Galushi – gazetar, Darko Dimitrijević – gazetar, Alban Muja – artist. Të gjithë dhanë pikëpamjet e tyre dhe shembuj nga puna gazetareske dhe artistike, duke vënë në pah dallimet dhe ngjashmëritë e trajtimeve të problemeve nga mediat e ndryshme në Kosovë e Serbi.

Srpski

Konferencija – Koalicija za pomirenje na Kosovu

U Evropskoj kući u Prištini 11. jula 2019. godine zvanično je počela sa radom Koalicija za pomirenje na Kosovu. Kolacija se sastoji od četiri organizacije Fond za humanitarno pravo Kosovo/Priština, Artpolis/Priština, Aktiv/Severna Mitrovica i Dokumenta/Zagreb.

Ova koalicija je kreirana u okviru projekta „Transformacija konfliktnih percepcija kroz povećanje građanskog i društvenog angažmana na Kosovu“, podržanog od strane Evropske unije. Građani Kosova i 20 godina nakon rata još uvek imaju mnogo pitanja i briga, pitanja na koja nikada nisu dobili odgovor, nesigurnosti, kao i nedostatka odgovarajuće dobrobiti za sve zajednice koje žive na Kosovu. Koalicija ima za cilj da uključi zajednice da se bave prošlošću, sadašnjošću i budućnošću vodeći ka pomirenju i promociji kulturne raznolikosti Kosova.

„Pomirenje između različitih zajednica koje žive na Kosovu trebalo bi da se dešava izgradnjom zajedničke budućnosti na Kosovu“, rekao je, između ostalog, jedan od osnivača ove koalicije. Tokom otvaranja konferencije, Stergios Tragoudas iz kancelarije EU na Kosovu, kazao je da je proces pomirenja veoma izazovan, ali da moramo da učimo iz dobrih praksi zemalja EU i načina na koji su oni rešili takve probleme. Osim toga, on je ukazao na važnost pomirenja za Evropsku uniju navodeći da su druge zemlje EU prevazišle ovo pitanje kroz saradnju sa građanima i vladinim institucijama. Na konferenciji koja je obeležila zvanični pocetak rada Koalicije za pomirenje na Kosovu, pored zvaničnika EU, Stergios Tragoudasa, a pored medija i drugih učesnika konferencije, govorili su i: Bekim Bljakaj, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo na Kosovu, Zana Hodža, osnivačica i direktorka NVO Artpolis i Miodrag Milićević, izvršni direktor NVO Aktiv. Događajem je moderirala Kaljtrina Šalja, rukovoditeljka projekta. Početak rada koalicije propraćen je panel diskusijom „Pomirenje na Kosovu: prošlost, sadašnjost i budućnost – diskusija o procesu pomirenja na Kosovu, izazovi i mogućnosti iz perspektive medija i umetnosti”. Panelisti su bili predstavnici medija, umetnosti i akademske zajednice: Adriatik Keljmendi, novinar, Besa Ljuci, novinarka, Edis Galuši, novinar, Darko Dimitrijević, novinar i Aljban Muja, umetnik. Svi su izneli svoja viđenja i primere novinarskog i umetničkog rada, ukazujući na razlike i sličnosti u rešavanju problema iz ugla različitih medija na Kosovu i u Srbiji.

75456825_151500746227666_1995488199958331392_o

Once Upon a Time Never Again – Serbian youth visit to the exhibition

HLCK – 13.11.2019

English

Once Upon a Time Never Again – Serbian youth visit to the exhibition

On the 13th of November a group of Serbian youngsters from North Mitrovica visited the exhibition ‘Once Upon a Time Never Again” in the Documentation Centre Kosovo in memory of the 1133 children killed and disappeared during the Kosovo war.

Afterwards the youngsters attended a presentation on Transitional Justice focusing on the application of Transitional Justice mechanisms in Kosovo presented by Mr. Bekim Blakaj executive director at Humanitarian Law Center Kosovo

Shqip

Na ishte një herë që kurrë mos qoftë – Vizita e të rinjtve serbë në ekspozitë

Me 13 Nëntor një grup i të rinjve Serbë nga Mitrovica e Veriut vizituan ekspozitën “Na ishte një herë që kurrë mos qoftë” në Qendrën e Dokumentimit Kosovë në kujtim te 1133 fëmijëve të vrarë dhe zhdukur gjatë luftës në Kosovë.

Grupi i të rinjve patën mundësinë që pas ekspozitës të dëgjojnë edhe një ligjëratë mbi Drejtësinë Tranzicionale, me fokus aplikimin e mekanizmave të Drejtësisë Tranzicionale në Kosove, nga Bekim Blakaj, drejtori ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë.

Srpski

Bilo jednom, ne ponovilo se – Poseta grupa mladih Srba na izložbu

Dana 13. novembra jedna grupa mladih Srba iz Severne Mitrovice posetila je izložbu „Bilo jednom, ne ponovilo se“ u Dokumentacionom Centru Kosovo u znak sećanja na 1133 dece koja su ubijena i nestala tokom rata na Kosovu.

Potom, grupa mladih imala je priliku da čuje predavanje o Tranzicionoj Pravdi, sa posebnim naglaskom na primenu mehanizama Tranzicione Pravde na Kosovu. Predavanje je održao g. Bekim Bljakaj, izvršni direktor Fonda za Humanitarno Pravo Kosovo.

92477047_1714107555395710_8915693344412139520_n

HLC Kosovo annual report 2018: “War crimes: a discouraging transition”

HLCK – 2019

English

HLC Kosovo annual report 2018: “War crimes: a discouraging transition”

Within the framework of the project “Monitoring Conflict-Related Crime Trials in Kosovo and Youth Inclusion in the Justice Sector“, the Humanitarian Law Centre Kosovo (HLC Kosovo) continued in 2018 to regularly monitor and analyse the most important trials, especially those for war crimes, which took place before the Kosovo courts. During the year, we continued to collect court documents from the trials that were monitored.

The report contains analyses of the criminal proceedings during the reporting period, as well as an analysis of certain appellate proceedings in cases where the sessions of appellate panels or the panels adjudicating on extraordinary legal remedies were closed to the public. The HLC Kosovo regularly monitored the earlier stages of criminal proceedings in all these cases.

Here you can download the whole document in English, Albanian, Serbian languages:

Shqip

Raporti vjetor i FDH Kosovë 2018: “Krimet e luftës: tranzicioni që nuk premton”

Në kuadër të projektit Monitorimi i gjykimeve të krimit të lidhura me konfliktin në Kosovë dhe përfshirja e rinisë në sektorin e drejtësisë, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë (FDH Kosovë) ka vazhduar edhe në vitin 2018-të me përcjelljen e rregullt dhe me analizën e gjykimeve më të rëndësishme, posaçërisht të atyre për krimet e luftës, të cilat janë zhvilluar para gjykatave kosovare. Gjatë vitit ka vazhduar edhe mbledhja e dokumentacionit gjyqësor nga gjykimet, të cilat janë përcjellë.

Raporti përmban analizat e procedurave penale në periudhën e raportimit si dhe analizën e procedurave të veçanta ankimore në lëndët në të cilat seancat e paneleve ankimore ose seancat e paneleve, që kanë vendosur sipas mjeteve të jashtëzakonshme juridike, nuk kanë qenë të hapura për publikun. FDH Kosovë në të gjitha këto lëndë të viteve të mëhershme rregullisht i ka përcjellë fazat e mëhershme të procedurave penale.

Srpski

Godišnji izveštaj FHP Kosovo za 2018: “Ratni zločini: tranzicija koja ne obećava”

U okviru projekta Praćenje suđenja za krivična dela u vezi sa sukobom na Kosovu i uključivanje mladih u sektor pravde, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) nastavio je i u 2018. godini sa redovnim praćenjem i analizom najvažnijih suđenja, posebno onih za ratne zločine, koja su se odvijala pred kosovskim sudovima.

Izveštaj sadrži analize krivičnih postupaka u izveštajnom periodu, kao i analizu pojedinih žalbenih postupaka u predmetima gde zasedanja žalbenih veća, ili zasedanja veća koja su odlučivala po vanrednim pravnim lekovima, nisu bila otvorena za javnost. FHP Kosovo je u svim ovim predmetima ranijih godina redovno pratio ranije faze krivičnih postupaka.

92571388_535945697332322_6426856080956981248_n

Manual on Transitional Justice Concepts, Mechanisms and Challenges

HLCK – 2019

English

Manual on Transitional Justice Concepts, Mechanisms and Challenges

The idea is for this manual to be a reference point for understanding what TJ is, what it involves, what its challenges and pitfalls are, and – most importantly – why it is crucial to deal with the past in post-conflict societies. By cataloguing the different instruments available, it hopes to show how they interact with one another and to evidence their complementarity.

The whole document in English you can download here

Shqip

Manual për Drejtësinë Tranzicionale- Konceptet, Mekanizmat dhe Sfidat

Qëllimi i këtij manuali është që të jetë pikë reference për të kuptuarit e asaj se çka është DT, çka përfshin ajo, cilat janë sfidat dhe grackat e saj dhe – edhe më e rëndësishme – përse është thellësisht e rëndësishme për të trajtuar të kaluarën në shoqëritë post-konfliktuale. Përmes katalogjizimit të instrumenteve të ndryshme në dispozicion, ajo shpreson për të treguar se si ato ndërveprojnë njëra me tjetrën si dhe për të dëshmuar karakterin e tyre komplementar.

Dokumentin e plotë në shqip mund ta shkarkoni këtu:

Srpski

Priručnik o tranzicionoj pravdi Koncepti, Mehanizmi i Izazovi

Ideja je da ovaj priručnik bude polazište za razumevanje onoga što TP predstavlja, stvari koje ona uključuje, onoga što su njeni izazovi I zamke, kao i – što je još važnije – zašto je od presudnog značaja baviti se prošlošću u postkonfliktnim društvima. Katalogizacijom različitih dostupnih instrumenata, priručnik će, nadamo se, pokazati njihovu međusobnu interakciju i dokazati njihovu komplementarnost.

Ceo dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde

92210075_646985402763918_445637903893135360_n

An overview of war crime trials in Kosovo in the period 1999-2018

HLCK – 2019

English

An overview of war crime trials in Kosovo in the period 1999-2018

The overview of war crimes trials that have been taking place in Kosovo since 1999 has been published in three languages. It will not only serve as a guide, but will represent a very useful and reliable source of information about these trials. It has been compiled on the basis of court documents in possession of the HLC Kosovo, as well as the experience gained while monitoring these trials, as well as the systematic analysis of the criminal proceedings the HLC Kosovo continuously monitored.

The overview of war crimes trials will serve as an important source of information to local judges and prosecutors in Kosovo who have taken over from EULEX the competences to prosecute war crimes charges. Moreover, for the first time, the media will have a complete insight into these cases that have been chronologically presented as per the date of the indictment.

The overview of war crimes trials will also be of great use to professionals, students, professors, as well as scientists in Kosovo and abroad, particularly to those who will focus on the impact of international missions on the establishment and development of the judicial system and the strengthening of rule of law in Kosovo.

You can download the whole document in English, Albanian and Serbian languages here:

Shqip

Pasqyrë e gjykimeve për krimet e luftës në Kosovë 1999-2018

Pasqyra e gjykimeve për krimet e luftës, të cilat janë zhvilluar në Kosovë prej vitit 1999 është shtypur në tri gjuhë. Ajo jo vetëm që do të shërbejë si udhëzim, por do të përbëjë një burim shumë të dobishëm dhe të besueshëm të informatave mbi këto gjykime, që është hartuar në bazë të dokumentacionit gjyqësor, të cilin e posedon FDH Kosovë, por edhe në përvojat nga përcjellja e këtyre gjykimeve si dhe analizat sistematike të procedurave penale, të cilat FDH Kosovë në mënyrë të vazhdueshme i ka përcjellë.

Pasqyra e gjykimeve për krime të luftës do të përbëjë një burim të rëndësishëm për gjyqtarët dhe për prokurorët vendorë në Kosovë, që prej EULEX-it i kanë marrë kompetencat për procesimin e gjykimeve për krime të luftës. Po ashtu, mediat, për herë të parë do të kenë një pasqyrë komplete në këto lëndë, të paraqitura në mënyrë kronologjike sipas datës së ngritjes së aktakuzës.

Pasqyra e gjykimeve për krime te luftës do të jetë e një dobie të madhe edhe për publikun profesional, studentët, profesorët si dhe për punëtorët shkencorë në Kosovë, si edhe më gjerë, posaçërisht për ata që do të fokusohen në ndikimin e misioneve ndërkombëtare në vendosjen dhe zhvillimin e sistemit të gjyqësorit, por edhe në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.

Srpski

Pregled suđenja za ratne zločine na Kosovu 1999-2018.

Pregled suđenja za ratne zločine koja su se odvijala na Kosovu od 1999. godine je štampan na tri jezika. On ne samo da će služiti kao uputstvo, već će predstavljati veoma koristan i pouzdan izvor informacija o ovim suđenjima, koji je sačinjen na osnovu sudske dokumentacije koju poseduje FHP Kosovo, ali i iskustava sa praćenja ovih suđenja, kao i sistematske analize krivičnih postupaka koje je FHP Kosovo kontinuirano pratio.

Pregled suđenja za ratne zločine predstavljaće važan izvor informacija za domaće sudije i tužioce na Kosovu, koji su od EULEX-a preuzeli nadležnost za procesuiranje suđenja za ratne zločine. Takođe, mediji će po prvi put imati kompletan uvid u ove predmete, hronološki predstavljene po datumu podizanja optužnice.

Pregled suđenja za ratne zločine će biti od velike koristi i za profesionalnu publiku, studente, profesore, kao i za naučne radnike na Kosovu ali i šire, posebno za one koji se budu fokusirali na uticaj međunarodnih misija na uspostavljanje i razvoj pravosudnog sistema, ali i na jačanje vladavine prava na Kosovu.

57623739_2115389461841410_3447948806916669440_o

Young women build peace 2019!

ARTPOLIS – April 8 to 11, 2019

English

Young women build peace 2019!

From April 8 to 11, 2019, the first part of the Feminist Spring School for Kosovo and Serbia 2019 was held in Zlatibor. This project was implemented in cooperation with Artpolis- Art and Community Center from Prishtina and Alternativni centar za devojke from Krushevc with the support of EU and the Swedish organization Kvinna till Kvinna. Many thanks to our lecturers and facilitators Vesna Bujošević, Marijana Stojčić, Sanja Petrović Todosijević and Marijana Toma!

Shqip

Gratë e reja ndërtojnë paqen 2019!

Nga data 8-11 prill 2019, është mbajtur pjesa e parë e shkollës pranverore feministe Kosovë dhe Serbi 2019, në Zlatibor, Serbi. Ky projekt implementohet në bashkëpunim me Artpolis – Qendra për Art dhe Komunitet, Prishtinë dhe Alternativni centar za devojke nga Krushevci me mbështetje nga BE dhe Kvinna till Kvinna, Suedi. Falënderojmë shumë trajneret dhe ligjërueset: Vesna Bujošević, Marijana Stojčić, Sanja Petrović Todosijević dhe Marijana Toma!

Srpski

Mlade žene grade mir 2019!

Na Zlatiboru je od 8. do 11. aprila 2019.godine održan prvi deo Feminističke prolećne škole za Kosovo i Srbiju 2019. Ovaj projekat implementirano je od strane Artpolis – Art i Community Centrom iz Prištine i Alternativni centar za devojke, Kruševac uz podršku EU i švedske organizacije Kvinna till Kvinna. Veliko hvala našim predavačicama i facilitatorkama Vesni Bujošević, Marijani Stojčić, Sanji Petrović Todosijević i Marijani Toma!